Ana sayfa GÜNDEM Başvurular e-Devletten yapılacak! En az 2 bin lira ödenecek

Başvurular e-Devletten yapılacak! En az 2 bin lira ödenecek

26
0
Başvurular e-Devletten yapılacak! En az 2 bin lira ödenecek
Başvurular e-Devletten yapılacak! En az 2 bin lira ödenecek

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar!. Destek ödemeleri için başvuru süreci başlıyor. COVID-19 sebebiyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetinde bulunan işletmelere ciro kaybı desteği geliyor. Bakan Pekcan: yaptığı açıklamada “Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. “İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.” dedi. 

Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan ve 2020’de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

 Ciro kaybı desteği ciroda azalan tutarın yüzde 3’ü kadar olacak ve 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak.

22 Aralık 2020’de yayınlanan ve işletmelere 3 ay boyunca aylık 1.000 lira gelir kaybı desteği verilmesini öngören düzenlemeden yararlananların aldıkları 3 bin liralık destek, ciro kaybı desteğinden düşülecek. Başka bir ifade ile daha önce verilen destek, bu destekten mahsup edilecek ve arada kalan tutar ciro kaybı desteği olarak ödenecek.

 Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve ödemeler de doğrudan esnafın banka hesabına yatırılacak.

 İŞTE DETAYLAR

 BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 Dayanak

 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

 a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

 b) Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,

 c) Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,

 ç) Ciro kaybı desteği: Destek programı kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,

 d) Destek programı: Ciro Kaybı Destek Programını,

 e) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

 f) İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri,

 g) NACE: Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan sistemi,

 ğ) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Destek Programına İlişkin Hususlar

 Destek programından yararlanma koşulları

 MADDE 4 – (1) Bu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilir.

 (2) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

 (3) İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.

 (4) Bu Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

 BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ

 MADDE 5 – (1) Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulur.

 (2) Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunur.

 (3) Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

 (4) Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılır. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınır.

 (5) Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.

 Destek ödemesi

 MADDE 6 – (1) Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

 Genel hükümler

 MADDE 7 – (1) Destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edilir ve ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

 (2) Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

 Yetki

 MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

 Yürürlük

 MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here